Njord nullstillingsprosjekt

Njord-feltet ligger i Norskehavet. Njord er bygd ut med en flytende stålplattform, Njord A, som har et integrert dekk med bore- og prosesseringsanlegg i tillegg til boliger for ansatte på anlegget.

I den første fasen av feltets levetid ble oljen hentet opp gjennom 11 produksjonsbrønner, mens fire injeksjonsbrønner sendte gassen ned igjen i reservoaret som trykkstøtte. Fra desember 2007 ble en ny fase innledet hvor også gassen på feltet utvinnes. 

Totalt ble det investert 1,15 milliarder kroner i utstyr for gasseksport og 450 millioner kroner i nye produksjonsbrønner. Feltet produserer omkring 20.000 fat olje per døgn, mens gasseksporten gjennomsnittlig er på seks millioner kubikkmeter per døgn.


Leveransen fra EAS

I forbindelse med beslutningen om å forlenge levetiden på eksisterende generatorsett for brannvannspumper (2 stk) og nødgenerator (1 stk) har EAS siden 2008 vært involvert i oppgraderingen av både kontrollsystem og generator (Njord nullstillings- prosjekt) på Njord A-plattformen.

EAS har i samarbeid med Eureka Pumps AS gjennomført en detaljstudie i forkant av oppgraderingen. Utfordringen og et kritisk punkt for denne jobben var at systemet måtte være operativt mens vi gjorde oppgraderingen. Dette lot seg gjøre ved å bruke et temporært styringssystem som ble koblet opp mot motor / generator. Slik kunne man ivareta sikkerhetsfunksjonene ombord samtidig som produksjonen kunne opprettholdes, og på denne måten ble nedetiden for systemet minimal. 

Første trinn var oppgraderingen av kontrollsystemet, mens andre trinn har vært en full overhaling av både motor og generator. Her har EAS levert nye AVR’er (spenningsregulatorer) til generatoren. I denne fasen av jobben har det blitt brukt et temporært generatorsett som har blitt koblet inn. Her har EAS bidratt med kompetanse og assistanse både ved tilkobling og testkjøring.

Vi er nå i gang med siste fase av jobben, og regner med å ferdigstille prosjektet våren 2013.