EAS HMS-politikk

Som daglig leder har jeg øverste ansvar for HMS-arbeidet. Mange ser på HMS-arbeidet som en lovpålagt øvelse, jeg ser at et godt HMS arbeid har mange bedriftsøkonomiske fordeler. Et godt HMS-arbeid vil nemlig bidra til å redusere sykefraværet, øke trivselen og produktiviteten hos de ansatte.

Vår visjon om null skader på mennesker, miljø og samfunn er grunnleggende for EAS virksomhet. På alle områder i vår organisasjon må vi fokusere på å jobbe målbevisst og systematisk for å forebygge negative effekter.

Mennesket er den viktigste innsatsfaktoren for at bedriften skal nå de mål den ønsker. Derfor vil bedriften ta hensyn til de ansattes helse, sikkerhet og trivsel ved å tilrettelegge arbeidsoperasjoner og arbeidsmiljø slik at skader og uheldige påvirkninger unngås og å fremme åpenhet og god kommunikasjon mellom alle ansatte.

Når det gjelder det ytre miljø vil bedriften bestrebe seg på å innarbeide arbeidsrutiner som belaster dette i så liten grad som mulig. Videre vil bedriften alltid ha oppmerksomheten rettet mot produkter som benyttet i vår produksjon som er minst mulig belastende for det ytre miljø i et industriøkologisk perspektiv.

For å sikre at vi når våre målsettinger skal vi ha hyppig oppfølging med revisjoner og medarbeidersamtaler. Målsettingene oppdateres årlig.

Tron Olav Johannessen

Daglig leder


Stadig grønnere

EAS er opptatt av gode løsninger for miljøet, slik at fotavtrykket vårt blir så lite som mulig. Miljømålet vårt er å øke sorteringsgraden vår av gjenvinnbart avfall til minst 80 prosent innen utgangen av 2017.

Vi har derfor igangsatt en rekke tiltak for å redusere miljøbelastningen. Dette inkluderer blant annet satsing på valg av miljøvennlige løsninger, valg av minst mulig miljøbelastende materiell i produksjonen samt gode og miljøbevisste leverandører.

Vi jobber også for å øke kompetansen om miljøet blant våre ledere og medarbeidere slik at vi vil være i stand til å nå våre mål.

Friske og fornøyde medarbeidere

Med vår satsning på et helsefremmende arbeidsmiljø har vi som mål at ingen skal bli skadet eller syke som følge av arbeidet sitt. Det er derfor viktig for oss å tilby et attraktivt arbeidsmiljø, hvor de ansatte blant annet får opplæring i miljøeffektiv produksjon, valg av minst mulig miljøbelastende materiell samt avfallshåndtering. Vårt sykefravær har alltid vært lavt og er stadig synkende, og i 2016 hadde vi igjen et sykefravær som er lavere enn gjennomsnittet i det norske arbeidslivet.

Verneombud

Verneombud i EAS/Elektro & Automasjon Systemer AS er Håkon Saxegaard Mjøen, Håkan kan kontaktes på tlf: 955 51 005

Håkon har gjennomgått og bestått verneombudkurs "grunnopplæring i arbeidsmiljø" han er også leder av EAS HMS gruppe. Håkon er svært opptatt av HMS, og jobber aktivt med el-sikkerhet og risikoanalyse i bedriften.


EAS HMS-mål 2017

Mål for arbeidsmiljø

 • Vi skal ha 0 skader/ulykker
 • Vi skal ha maksimalt 5% sykefravær
 • Vi skal ha 0% arbeidsrelatert sykefravær

Mål for HMS-arbeidet

 • Risikovurderinger skal revideres. Eventuelle manglende risikovurderinger skal oppdateres.
 • Gjennomføre HMS-handlingsplanen i henhold til fastsatte frister.

Mål for miljøprestasjoner

 • Bidra til gjenvinning av materialer og produkter ved at minst 80 prosent av avfall kildesorteres
 • Effektiv og varsom bruk av ressurser ved å senke energi forbruk med minst10%
 • Kontinuerlig reduksjon og bruk av miljø- og helseskadelige stoffer
 • Papirløs kommunikasjon og dokumentasjon internt i selskapet

Overordnede visjoner

 • Ansatte skal trives på jobb!
 •  Trakassering av enkeltpersoner eller grupper skal ikke forekomme på vår arbeidsplass.
 • Ingen ansatte skal tvile på sikkerheten rundt sine arbeidsoppgaver
 • Vi skal ikke ha skader/ulykker som kunne vært unngått